4 انشا در خصوص بار کج به منزل نمی رسد!

به گزارش وبلاگ داستان نویسی، انشا در خصوص بار کج به منزل نمی رسد، جزو فعالیت های نگارشی مَثَل نویسی است. انشاهایی درباره بار کج به منزل نمی رسد را در این مطلب بخوانید.

4 انشا در خصوص بار کج به منزل نمی رسد!

جهت دریافت خدمات پتینه سقف منزل با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - انشا در مورد بار کج به منزل نمی رسد، نگارش انشا به روش مَثَل نویسی است و مثل نویسی شیوه ای از بازآفرینی ضرب المثل است. در مهارت مثل نویسی شما باید یک ضرب المثل را بخوانید و به وسیله دایره المعارف ها ریشه ضرب المثل را پیدا کنید. (اگر دنبال کتاب مناسب درباره ریشه ضرب المثل ها می گشت گروه فرهنگ و هنر خبرنگاران مجموعه دو جلدی فوت کوزه گری مصطفی رحماندوست را به شما پیشنهاد می دهد.)

انشا درباره بار کج به منزل نمی رسد به سبک های زیر:

  • حکایت
  • سبک داستانی
  • انشا ساده
  • انشا داستانی

در مرحله آخر خودتان به آن ضرب المثل و مفهوم آن شاخ و برگ بدهید . دقت کنید که احتیاجی نیست ریشه اصلی را در انشای خود بیاورید، همین که متن نوشته شده شما، مفهوم ضرب المثل را برساند کافی است.

در مطلب پیش رو، انشاهایی به شیوه مثل نویسی درباره بار کج به منزل نمی رسد برای شما نوشته ایم. در زمان نگارش انشاها به این نکته توجه داشتیم که بندهای مقدمه، بدنه اصلی و نتیجه گیری وجود داشته باشد .

انشا درباره بار کج به منزل نمی رسد را با مفهوم این ضرب المثل که نشانی از خاتمه نداشتن کارهای نادرست و از جهتهای اشتباه دارد، همراه می سازیم. بار کج به منزل نمی رسد، مفهومی از به خاتمه نرسیدن یا نداشتن خاتمه خوش، برای چیزی منفی و نادرست است. برای نوشتن چنین انشایی باید این مفهوم را پروراند.

1. انشا درباره بار کج به منزل نمی رسد به سبک حکایت

ضرب المثل ها جملاتی کوتاه هستند که از حکایت های قدیمی گرفته شده اند و شیوه درست زندگی کردن را به انسان ها می آموزند. یکی از این ضرب المثل ها بار کج به منزل نمی رسد است و داستان آن مانند مردی است که بار کج را به منزل نرساند.

در روزگار قدیم مردی جوان زندگی می کرد که بسیار به زرنگی معروف بود. این مرد لقب زرنگ را با دوز و کلک به دست آورده بود. هرجا که می توانست نقشه ای می کشید تا دیگران را فریب بدهد و کار خودش را پیش ببرد. هیچ توجهی به درست یا نادرست بودن کارهایش نداشت.

این مرد، پدری پیر و درستکار داشت که همواره او را نصیحت می کرد: اگر خواستار به خاتمه رسیدن کارها و موفقیت در برنامه هایت هستی، راست گو و راست کردار باش و باور داشته باش که ناراستی و حقه بازی عاقبت خوبی ندارد. اما او گوشش به حرف پدر پیر بدهکار نبود. می گفت:می بینی که من از تو پولدارترم یعنی بهتر کار نموده ام.

روزی مرد جوان به در سرای همسایه اش رفت و گفت: آنقدر بی پول شده ام که برای خرید غذا هم پول ندارم. می ترسم بچه هایم از گرسنگی هلاک شوند. مرد همسایه از آشنایان پدرش بود؛ گرچه می دانست که مرد جوان ممکن است به او حقه بزند، به خاطر پدرش و به دلیل حق همسایگی مقداری از پولی را که خودش احتیاج داشت، به او داد. مرد که پول را گرفته بود، به همسایه قول داد که به محض اینکه پول دار شد، پول او را پس بدهد. اما برخلاف سخنش، دلش نمی خواست پول همسایه را پس بدهد. می خواست آنقدر پس ندهد تا همسایه به تنگ بیاید و سراغ پولش را بگیرد.

او از افراد دیگری هم به همین شیوه و به اعتبار پدرش پول قرض نموده بود. مرد جوان می خواست با این پول ها کالایی را بخرد و در انبار بگذارد تا گران گردد و از این طریق سود کند.

چند روز بعد، همه پول هایی را که داشت، در جیب قبایش گذاشت و به بازار رفت تا آن کالا را خریداری کند. در میانه راه مردی ناشناس به او تنه زد و مرد جوان بر زمین افتاد. مرد ناشناس با عجله از آنجا دور شد.

مرد جوان اول نفهمید چه شده است. بعد که بلند شد و دست به جیب قبایش برد، فهمید که کیسه پولش نیست. بر سرش زد و گفت: وای پول هایم... حالا چه کار کنم؟ در همان حال همسایه اش از آنجا رد می شد. او را دید و گفت: چه شده؟ مگر تو نگفتی که هیچ پولی نداری؟ مرد جوان که خجالت زده شده بود، گفت: بله! من اشتباه کردم، بار کج به منزل نمی رسد.

همواره بهتر است که راستی و درستی را پیشه خود سازیم؛ چرا که بار کج به منزل نمی رسد.

2. انشا درباره بار کج به منزل نمی رسد به سبک داستانی

ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد در تشویق به راستی و درستکاری به کار می رود و می خواهد افرادی را که به بیراهه می فرایند متوجه کند که هرگونه ناراستی بی نتیجه و نابود خواهد بود؛ همانطور که عمل پسری که می خواست بار را کج بگذارد و به خانه ببرد، بی نتیجه ماند.

پسر پای تلویزیون نشسته بود و به خواهر شیرخوارش که گریه می کرد توجهی نداشت. مادرش داشت شام می پخت. شب مهمان داشتند، مادر گفت:خورش را پختم و تا چند دقیقه دیگر برنج را می پزم. زود برو از نانوایی دایی ات دو تا نان بگیر برای ته دیگ برنج. دیرنکنی ها. پسر در حالی که غرولند می کرد از خانه بیرون رفت. نانوایی دایی دو تا کوچه بالاتر بود.

وقتی به کوچه رفت، دوستانش که فوتبال گل کوچک بازی می کردند، صدایش زدند و گفتند:بیا با ما بازی کن. نمی دانست چکار کند. از یک طرف مامان گفته بود که برود نان بخرد و از طرفی فوتبال لذت بیشتری داشت. پسر نگاهی به پول توی دستش انداخت و نگاهی به بچه ها و همراه آنها مشغول بازی شد. با خودش گفت:می گویم نانوایی بسته بود. صبر کردم تا باز گردد و شروع به پخت کند. از این فکر خوشش آمد و با خیال راحت تا دم غروب وسط کوچه بازی کرد. بازی که تمام شد، بدو بدو رفت در نانوایی. پول را دراز کرد و گفت:دو تا نان! شاگرد نانوا پوزخندی زد و گفت:دیگر احتیاج نیست نان بخری. مادرت سلام رساند و گفت...

حرفش تمام نشده بود که دایی سرش را از پشت تنور بیرون آورد و با اخم گفت:این کارها خوب نیست. مادرت بنده خدا بچه به بغل آمد اینجا. داشت حرص می خورد. گفت تو را وسط کوچه دیده، آنقدر مشغول بازی بودی که حتی صدایش را هم نشنیدی. چه جوابی داری برایش؟

پسر می خواست جوابی را که قبل از بازی آماده نموده بود به دایی بگوید، اما مادرش او را دیده بود پس دروغ و ناراستی فایده نداشت. آنقدر غرق بازی بود که اصلاً گذر مادرش را متوجه نشده بود. باری که قرار بود کج به منزل برسد، هرگز به منزل نرسید. چه خوب است که همه با راستی و درستی رفتار نمایند و به این فکر ننمایند که می توانند بار را کج بگذارند.

3. انشا ساده درباره بار کج به منزل نمی رسد

بند مقدمه (زمینه سازی)

قرار است یک انشا درباره بار کج به منزل نمی رسد بنویسم. چه جمله درستی؛ واقعا هر کاری که با نادرستی شروع گردد، حتما در جایی از جهت خود با شکست روبرو خواهد شد. هر آن قدر که برای به خاتمه رساندن چیزی یا کاری که بنیاد آن نادرست چیده شده، کوشش کنیم، باز در نهایت به نتیجه دلخواه در مورد آن نخواهیم رسید.

بندهای بدنه (متن نوشته)

این قانون طبیعت است؛ در مقابل اقدامات مثبت و رفتارهای صحیح و اصولی، نتایج مثبت حاصل می گردد و در مقابل اقدامات منفی و رفتارها و تصمیم های نادرست و منفی، باید انتظار شکست و نتایج منفی را داشته باشیم. اگر برای رسیدن به هدفی، به پایمال کردن حق دیگران برخیزیم، نباید انتظار داشته باشیم که آن کار به خاتمهی مثبت برسد.

شاید از خود بپرسید پس چطور در طول تاریخ و حتی زمان فعلی، عده زیادی با کلاهبرداری و کارهای ناپسند و نادرست، به موفقیت های عظیم در زندگی خود دست می یابند و هیچ اتفاقی هم نمی افتد؟ اما اگر داستان زندگی این افراد را تا سرانجام دنبال کنید، شاهد خواهید بود که خاتمه در جایی، تمام آنچه چیده و برپا نموده اند، به چشم برهم زدنی بر باد خواهد رفت!

این به نوعی قانون طبیعت است و هیچ فعالیت نادرستی به خاتمه خود نمی رسد. هر چه قدر نقشه های زیرکانه برای فریب دادن دیگران و به نتیجه مثبت رساندن امری نادرست ریخته گردد، خاتمه آن محکوم به شکست بوده و بار کج به منزل نمی رسد.

بند نتیجه (جمع بندی)

باید از این ضرب المثل معروف بار کج به منزل نمی رسد آموخت که برای موفقیت در زندگی کاری، اجتماعی و ... ضروری است که در کارها صداقت داشته باشیم و همه چیز را بر پایه درستی و راستی پیش ببریم. باید به تاریخ نگریسته و از آن چه پیش از این رخ داده است، درس عبرت بگیریم.

4. انشا داستانی

بند مقدمه (زمینه سازی)

به یاد می آورم که یکی از اقوام دور ما، در پی به دست آوردن پول های زیاد بدون زحمت و کار کردن بود. بارها شنیدم که پدرم او را نصیحت می کرد که برای به دست آوردن پول و ثروت، باید آستین ها را بالا زده و به کار و فعالیت بپردازد، اما گوش او بدهکار این حرف ها نبود. از پدرم شنیدم که او شروع به جمع کردن سرمایه از دوست و آشنا نموده و به وعده پرداخت سود، آن ها را ترغیب به این کار می نماید.

بندهای بدنه (متن نوشته)

پدرم ابراز نگرانی می کرد و مرتب به او پیام می فرستاد که دست از این کار بردارد زیرا کار کردن با سرمایه دیگران، کاری خطرناک و پرریسک است. اما این مرد که به دنبال راهی برای پولدار شدن در عرض یک شب بود، اهمیتی به این پندها نداده و کار خویش را پیش می برد.

بیچاره پدرم نگران این بود که او چطور می خواهد به وعده پرداخت سودی که به دیگران داده، عمل کند. اما گویا این شخص خود آن قدرها نگران این موضوع نبود! او قصد نداشت که با پول های به دست آورده خود، کار خاصی انجام دهد. او به دنبال راه ساده تری بود. او پول هایی را که از این و آن گرفته بود، در یک سرمایه گذاری وارد کرد. سرمایه گذاری که دانشی نسبت به چند و چون آن نداشت.

اتفاقی که نباید رخ دهد، افتاد. سرمایه گذاری زیان آور از آب درآمد و تمام سرمایه ای که او با وعده های دروغین از اطرافیان جمع نموده بود، به یغما رفت. در نهایت او ماند و دنیایی از بدهی و چک و سفته هایی که در قبال دریافت پول به مشتری های خود داده بود.

بند نتیجه (جمع بندی)

این درست مصداقی از ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد است. این فرد با دنبال کردن راهی که از ابتدا تعیین بود نتیجه ای نخواهد داشت، زندگی خود را به مسائل عظیمی گره زد. پدرم از ابتدا به او هشدار داده بود که این روشی متزلزل و نادرست برای کسب درآمد است و بر قواعد درستی پایدار نیست. اما او با حرکت روی لبه تیز چاقو و روی هم گذاشتن قطعات لوگویی ناموزون، به چنین سرنوشتی دچار شد.

سخن خاتمهی

بار کج به منزل نمی رسد یکی از ضرب المثل های فارسی با مفهومی عمیق و حکمت آمیز است. این درست است که باید در زندگی به اهداف خود چشم داشته باشیم، اما شکل رسیدن به هدف و جهت دنبال کردن آن، اهمیت زیادی دارد. با انتخاب جهت و پایه نادرست، رسیدن به هدف را ناممکن ساخته و یا آن را با شکست های سنگینی همراه می سازیم. شما چه خاطره یا توضیحی درباره ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد دارید؟ اگر نوشتن انشا درباره ضرب المثل های ایرانی مد نظر شماست پیشنهاد می کنیم انشا درباره فیل و فنجان و گسترش ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد را نیز در خبرنگاران بخوانید.

منبع: setare.com
انتشار: 11 بهمن 1399 بروزرسانی: 11 بهمن 1399 گردآورنده: romantizm.ir شناسه مطلب: 1044

به "4 انشا در خصوص بار کج به منزل نمی رسد!" امتیاز دهید

186 کاربر به "4 انشا در خصوص بار کج به منزل نمی رسد!" امتیاز داده اند | 3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "4 انشا در خصوص بار کج به منزل نمی رسد!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید