سرچشمه کسری شدید آپارتمان های نقلی

به گزارش وبلاگ داستان نویسی، خبرنگاران : یک عامل مخفی در بازار ملک در نقش شارژکننده رکود باعث تشدید فاصله بین آپارتمان های تازه ساز و متقاضیان مصرفی شده است.

سرچشمه کسری شدید آپارتمان های نقلی

به گزارش خبرنگاران به نقل از جهانی اقتصاد، افت قابل توجه سهم خانه های نقلی از معاملات مسکن این پرسش را به وجود آورده که آیا قدرت خرید خانه اولی ها بهبود یافته که باعث شیفت تقاضا به گروه متراژی بالاتر شده است؟ آنالیز های جهانی اقتصاد ضمن پاسخ منفی به این پرسش نشان می دهد هم اکنون نه تنها توان خرید مسکن به کمتر از نصف دو سال گذشته سقوط نموده که در این میان، یک عامل مخفی در بازار ملک در نقش شارژنماینده رکود باعث تشدید فاصله بین آپارتمان های تازه ساز و متقاضیان مصرفی شده است. ضوابط شهری ساخت وساز به جای آنکه در نقش رگولاتور بازار مسکن، راستا عرضه را به سمت احداث آپارتمان های کم متراژ اما پرتقاضا- حداکثر 60 مترمربع- راهنمایی کند، عاملی برای اجبار سازنده ها به احداث واحدهای مسکونی عظیم متراژ شده است. گسل متراژ در بازار مسکن تهران - فاصله مساحتی بین واحدهای مسکونی در استطاعت خرید تا واحدهای تازه ساز- به 90 مترمربع در کل شهر و بیش از 140 مترمربع در مناطقی از جنوب شهر رسیده است. وضع موجود محصول قواعد شهری ضدرونق در بازار ملک است.

شکاف متراژ تقاضای خرید در بازار بافت فرسوده عظیم تر شد. نتیجه تدوین سیاست های نامتعارف برای نوسازی بافت فرسوده، شکاف شدید بین متراژ خرید واحدهای مورد تقاضای مصرفی در این مناطق با متراژ ساخت و ساز را نشان می دهد. برای اثبات این شکاف ارائه همین آمار بس که طی یکسال اخیر میانگین مساحت آپارتمان های فروش رفته در جنوب شهر تهران دو رقمی و کمتر از 75 مترمربع بود، در حالی که متوسط مساحت املاک ساخته شده در مناطق جنوبی پایتخت سه رقمی و 150 مترمربع است. به گزارش جهانی اقتصاد دست نامرئی در بازار مسکن خواسته یا ناخواسته از این بازار پشتیبانی می نماید و به جای اینکه ضد رکود در بازار مسکن و در جهت سرانجام دادن به رکود و ایجاد رونق در بازار عمل کند، با تببین سیاست های نامتعارف در جهت تشدید رکود بیشتر به بازار مسکن عمل نموده است. نتیجه تشدید رکود در آمارهای رسمی واضح و مبرهن است. آمارهای رسمی از شرایط بازار ملک در مناطق شهری نشان می دهد بخش قابل توجهی از خرید ملک در مناطق شهری پایتخت مربوط به واحدهای مسکونی تا 60 مترمربع است به طوری که 30 درصد واحدهای مسکونی خریداری شده مساحتی کمتر از 60 مترمربع دارند.

اما مرور آمارهای دو سال گذشته از فراوانی واحدهای مسکونی به فروش رفته نشان می دهد در سال 97 واحدهای مسکونی تا 60 مترمربع سهم بیشتری از خرید ملک را به خود اختصاص داده بودند به طوری که در سال 97 معادل 41درصد از فروش واحدهای مسکونی تا سقف مساحت 60 مترمربع بوده است. برآیند این آمار از کاهش 11 واحد درصدی خرید املاک مسکونی تا 60 مترمربع طی دو سال گذشته خبر می دهد. اما این سوال مطرح می گردد که این تقاضا به کدام بخش از بازار مسکن راهنمایی شده است؟ برای پاسخ به این سوال آمار خرید واحدهای مسکونی 60 تا 80 مترمربع را مورد آنالیز قرار دادیم. نکته جالب اینکه سهم خرید این واحدهای مسکونی از بازار مسکن در بازه مورد آنالیز ثابت بوده است، به این ترتیب که سهم خرید املاک مسکونی با مساحت 60 تا 80 مترمربع هم در امسال و هم در سال 97 معادل 27 درصد بوده است.

با این حال افت معاملات در مناطق جنوبی پایتخت کمتر از افت معاملات در نیمه شمالی شهر بوده است. همه این آمارها اثبات می نماید بخشی قابل توجهی از تقاضای خرید واحدهای مسکونی به واسطه کاهش قدرت خرید بر واحدهای کوچک متراژ و مشخصا در مناطق جنوبی متمرکز شده است.

حرکت غیرهم جهت رگولاتور با تقاضای خرید

بنابراین انتظار می رود با توجه به راهنمایی بخشی از تقاضای مصرفی بازار مسکن به مناطق جنوبی، رگولاتور بازار مسکن پایتخت راهگشا و تنظیم نماینده بازار ساخت و ساز در این مناطق باشد اما آمارها روایت متفاوتی در جهت تحقق این هدف و پاسخ به تقاضاهایی که به مناطق نیمه جنوبی راهنمایی شده است را روایت می نماید. در حالی که میانگین مساحت آپارتمان های فروش رفته در کل مناطق شهری پایتخت 88 مترمربع است، اما در مناطق جنوبی طی یکسال گذشته میانگین مساحت آپارتمان های فروش رفته کمتر از 75 (7/ 73) مترمربع بوده، این در حالی است که در سمت عرضه (ساخت ملک) در مناطق جنوبی اتفاق دیگری رخ می دهد. میانگین مساحت ساخت مسکن در مناطق جنوبی در یکسال گذشته 150 مترمربع بوده است.

گسل متراژ عظیم تر شد

آمارها نشان می دهد متوسط مساحت ساخت و ساز در منطقه 12 به عنوان هسته مرکزی بافت فرسوده تهران 213 مترمربع است که مقایسه آن با میانگین تقاضای خرید در کل نیمه جنوبی پایتخت (75 متر) از تشدید گسل متراژ بین تقاضای خرید با ساخت و ساز حکایت دارد، به طوری که این شکاف با هسته مرکزی بافت فرسوده شهر تهران 138 مترمربع است. به این معنا که واحدهای مسکونی ساخته شده 138 مترمربع عظیم تر از تقاضای خرید ملک در نیمه جنوبی شهر تهران است. این شکاف در سال گذشته 64 مترمربع بود. بنابراین گسل متراژ بین مساحت آپارتمان های فروش رفته با مساحت آپارتمان های ساخته شده بیش از دو برابر شده است. اما اگر مساحت ساخت و سازهای اجرا شده در منطقه 18 تهران به عنوان ارزان ترین منطقه شهر تهران را آنالیز کنیم مشاهده می گردد در این منطقه میانگین مساحت ساخت واحدهای مسکونی 219 مترمربع بوده است که از شکاف 144 مترمربعی حکایت دارد.

دست نامرئی در رکود مسکن

مدیریت شهری تهران به واسطه پروانه هایی که برای ساخت و ساز املاک مسکونی صادر می نماید نقش رگولاتور را در بازار ایفا می نماید. در این شرایط که انتظار می رود رگولاتور بازار مسکن شهر تهران، در جهت اقدامات حمایتی برای ورود به دوره رونق اقدام کند اما دست نامرئی در این بازار خواسته یا ناخواسته از رکود پشتیبانی می کند. در جهان دولت های محلی با ابزار پروانه ساخت بازار مسکن شهر را مدیریت می نمایند به این ترتیب در مناطقی که امکان بارگذاری بیشتر جمعیت و واحد مسکونی وجود ندارد، با این ابزار سازنده ها به مناطق دارای ظرفیت راهنمایی می شوند که این اقدام را با ارائه تخفیف هایی برای سازندگان انجام می دهند.

رگولاتور املاک پایتخت در بیراهه

اما در حال حاضر وضع موجود در پایتخت نشان می دهد، در تهران رگولاتور خواسته یا ناخواسته در بیراهه قرار گرفته است و به جای اینکه بازار معاملات را در جهت خروج از رکود راهنمایی کند، با ضوابط نامتعارف، به تشدید رکود در بازار مسکن حتی در نیمه جنوبی که بخش قابل توجهی از تقاضا به واسطه کاهش قدرت خرید به این مناطق راهنمایی شدند دامن می زند. همه آمارها حکایت از افزایش شکاف متراژی بین تقاضای خرید با مساحت ساخت و سازهای مسکونی دارد و این موضوع نشان می دهد صدور پروانه به جای املاک نقلی برای املاک با مساحت عظیم تسهیل شده است.نه تنها در شهر تهران رگولاتور نقش اصلی در پشتیبانی از کوچک سازی ندارد بلکه در مناطقی از شهر که کانون تقاضای خرید شده اند یعنی مناطق نیمه جنوبی، رگولاتور در راستای ضدکوچک سازی عمل می نماید.

در نیمه جنوبی پایتخت از آنجایی که عمده املاک در بافت فرسوده قرار دارند، تسهیلاتی در جهت رونق به ساخت و ساز در این مناطق از سوی مدیریت شهری تهران در نظر گرفته شده است اما این تسهیلات در شرایطی به سازنده پرداخت می گردد که میانگین ساخت واحدهای مسکونی 75 مترمربع باشد. همین موضوع باعث شده تا میانگین مساحت ساخت و ساز واحدهای مسکونی در مناطق جنوبی هم افزایش یابد و رگولاتور نیز خواسته یا ناخواسته گسل متراژی در بازار عرضه و تقاضای مسکن را به شکل نجومی تشدید کند.

در شرایطی که شروط نامتعارف باعث افزایش مساحت ساخت واحدهای مسکونی شده است، رگولاتور باید در جهت رونق ساخت و ساز به ویژه در مناطق جنوبی که بخشی از تقاضا به این مناطق راهنمایی شده، در خدمت حمایت از سازندگان باشد و با ارائه بسته های انگیزشی سازندگان را برای ساخت واحدهای مسکونی متناسب با الگوی مصرف ترغیب کند.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 15 بهمن 1399 بروزرسانی: 15 بهمن 1399 گردآورنده: romantizm.ir شناسه مطلب: 1052

به "سرچشمه کسری شدید آپارتمان های نقلی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سرچشمه کسری شدید آپارتمان های نقلی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید